Všeobecne záväzné nariadenia PSK

V zmysle § 8 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) môže samosprávny kraj, vo veciach územnej samosprávy vydávať všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“ alebo „VZN“), ktoré nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi a s nariadeniami vlády.

Nariadenie sa vyhlasuje vyvesením jeho úplného znenia na úradnej tabuli samosprávneho kraja. Vyhlásenie je podmienkou jeho platnosti; okrem toho sa nariadenie zverejní aj v mieste obvyklým spôsobom. Znenia neplatných VZN nájdete archíve neplatných VZN PSK.

Pripomienkové konanie VZN

O návrhu nariadenia rokuje zastupiteľstvo samosprávneho kraja. Návrh, o ktorom má rokovať zastupiteľstvo, zverejní úrad samosprávneho kraja jeho vyvesením na úradnej tabuli a na internetovej adrese samosprávneho kraja aspoň 15 dní pred rokovaním zastupiteľstva. Pozri pripomienkové konanie. K návrhom VZN na pripomienkovanie sú zverejnené aj vyhodnotenia pripomienkového konania – pri každom návrhu VZN samostatne.

Aktuálne znenia VZN 

Schválené všeobecne záväzné nariadenia nájdete aj na stránke elektronických služieb v časti  Legislatíva – Zverejňovanie textov všeobecne záväzných nariadení. V uvedenom zozname VZN je možné vyhľadávanie a filtrovanie podľa zadaných parametrov.

VZN č. 105/2024,

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 101/2023 o určení sumy úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja

VZN č. 104/2023,

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 98/2023 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja

VZN č. 103/2023,

ktorým sa zriaďuje Školská jedáleň, Dlhé hony 5766/16, Poprad ako súčasť Strednej športovej školy, Dlhé hony 5766/16, Poprad a Školský internát, Dlhé hony 5766/16, Poprad ako súčasť Strednej športovej školy, Dlhé hony 5766/16, Poprad

VZN č. 102/2023,

ktorým sa zriaďuje Výdajná školská jedáleň, Dr. Alexandra 29A, Kežmarok ako súčasť Hotelovej akadémie Otta Brucknera, Dr. Alexandra 29A, Kežmarok

VZN č. 101/2023,

o určení sumy úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK

VZN č. 100/2023,

ktorým sa zriaďuje Školská jedáleň, Komenského 1436/3, Humenné ako súčasť Hotelovej akadémie, Štefánikova 28, Humenné

VZN č. 99/2023,

 výške príspevkov v školských zariadeniach a výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja​

VZN č. 98/2023,

o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja

VZN č. 97/2022,

o financovaní jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja

VZN č. 96/2022,

ktorým sa zriaďuje Elokované pracovisko, Kračúnovce 277, Giraltovce ako súčasť Jazykovej školy, Plzenská 10, Prešov

VZN č. 95/2022,

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 78/2019 v platnom znení o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja

VZN č. 94/2022,

ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 27/2012 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, v školských účelových zariadeniach a o výške úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole v znení VZN PSK č. 31/2013 zo dňa 12.02.2013, VZN PSK č. 45/2015 zo dňa 10.02.2015 a VZN PSK č. 76/2019 zo dňa 26.08.2019

VZN č. 93/2022,

o financovaní jazykových škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja 

VZN č. 92/2021,

o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 78/2019 v znení VZN PSK č. 85/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja

VZN č. 91/2021,

o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby 

VZN č. 90/2021,

ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných umeleckých škôl, súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení v znení VZN PSK č. 22/2011, VZN PSK č. 26/2011, VZN PSK č. 29/2012, VZN PSK č. 36/2013, VZN PSK č. 52/2015 , VZN PSK č. 56/2016, VZN PSK č. 79/2019 a VZN PSK č. 84/2020

VZN č. 89/2021,

ktorým sa zriaďuje Elokované pracovisko, Bijacovce 1, Školská jedáleň, Bijacovce 1 a Školský internát, Bijacovce 1 ako súčasti Strednej odbornej školy lesníckej, Kollárova 10, Prešov

VZN č. 88/2021,

ktorým sa zriaďuje Spojená škola, Masarykova 24, Prešov s organizačnými zložkami Obchodná akadémia, Masarykova 24, Prešov a Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, Prešov

VZN č. 87/2021,

ktorým zriaďuje Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce s organizačnými zložkami Gymnázium, Duchnovičova 506, Medzilaborce a Stredná odborná škola polytechnická Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce

VZN č. 86/2021,

ktorým sa zriaďuje Elokované pracovisko, Hlavná 6, Stropkov ako súčasť Strednej odbornej školy elektrotechnickej, Hviezdoslavova 44, Stropkov

VZN č. 85/2020,

ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja

VZN č. 84/2020,

ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja  jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných umeleckých škôl, súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení v znení VZN PSK č. 22/2011,  VZN PSK č. 26/2011, VZN PSK č. 29/2012, VZN PSK č. 36/2013, VZN PSK č. 52/2015, VZN PSK č. 56/2016 a VZN PSK č. 79/2019

VZN č. 83/2020,

o organizácii referenda Prešovského samosprávneho kraja

VZN č. 82/2020,

ktorým sa zriaďuje Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa s organizačnými zložkami Stredná odborná škola hotelových služieb a remesiel, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa; Obchodná akadémia, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa a Elokované pracovisko, Lomnička 150 ako súčasť Spojenej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

VZN č. 81/2020,

ktorým sa zriaďuje Elokované pracovisko, Námestie Štefana Kluberta 7, Levoča ako súčasť Strednej odbornej školy služieb Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča

VZN č. 80/2019,

ktorým sa ktorým sa zriaďuje Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník a zrušuje Stredná priemyselná škola, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník

VZN č. 79/2019,

ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných umeleckých škôl, súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení v znení VZN PSK č. 22/2011, VZN PSK č. 26/2011, VZN PSK č. 29/2012, VZN PSK č. 36/2013, VZN PSK č. 52/2015 a VZN PSK č. 56/2016Prešovského samosprávneho kraja

VZN č. 78/2019,

o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja

VZN č. 77/2019,

ktorým sa vydáva záväzná časť Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja

VZN č. 76/2019,

o zmene výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, v školských účelových zariadeniach a o výške úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole

VZN č. 75/2019,

ktorým sa ruší Elokované pracovisko, Sládkovičova 510, Hranovnica ako súčasť Strednej odbornej školy agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok

VZN č. 74/2019,

ktorým sa zrušuje Stredná odborná škola technická, Pionierska 361/4, Svidník

VZN č. 73/2019,

ktorým sa zrušuje Stredná priemyselná škola drevárska, Bardejovská 24, Prešov vrátane Elokovaného pracoviska, Močidľany 36, Jarovnice ako súčasti Strednej priemyselnej školy drevárskej, Bardejovská 24, Prešov a Školská jedáleň, Bardejovská 24 ako súčasť Strednej priemyselnej školy drevárskej, Bardejovská 24, Prešov

VZN č. 72/2019,

o určení sumy úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja 

VZN č. 71/2019,

ktorým sa zriaďuje Stredná športová škola, Kukučínova 4239/1, Poprad

VZN č. 70/2019,

o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia č. 14/2008 o zavedení a výške úhrady za vydanie stanoviska o etickej prijateľnosti klinického skúšania a projektov biomedicínskeho výskumu

VZN č. 69/2019,

ktorým sa ruší Obchodná akadémia, Komenského 5, Bardejov

VZN č. 68/2019,

o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 57/2017 v znení VZN č. 65/2018

VZN č. 67/2018,

ktorým sa mení a ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 20/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území PSK v znení VZN PSK č. 44/2014, VZN PSK č. 50/2015 a VZN PSK č. 63/2018 

VZN č. 65/2018,

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja

VZN č. 64/2018,

ktorým sa ruší Spojená škola, Kollárova 10, Prešov s organizačnými zložkami Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov a Stredná odborná škola, Kollárova 10, Prešov, Školská jedáleň ako súčasť Spojenej školy, Kollárova 10, Prešov, Školský internát ako súčasť Spojenej školy, Kollárova 10, Prešov, Elokované pracovisko, Močidlany 36, Jarovnice ako súčasť Spojenej školy, Kollárova 10, Prešov, Elokované pracovisko, Červenica 61 ako súčasť Spojenej školy, Kollárova 10, Prešov, Školské hospodárstvo, Cemjata 3 ako súčasť Spojenej školy, Kollárova 10, Prešov a zriaďuje Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov, Školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy lesníckej, Kollárova 10, Prešov, Školský internát ako súčasť Strednej odbornej školy lesníckej, Kollárova 10, Prešov, Elokované pracovisko, Močidlany 36, Jarovnice ako súčasť Strednej odbornej školy lesníckej, Kollárova 10, Prešov, Elokované pracovisko, Červenica 61 ako súčasť Strednej odbornej školy lesníckej, Kollárova 10, Prešov

VZN č. 63/2018,

ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č.20/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Prešovského samosprávneho kraja v znení VZN PSK č. 44/2014 a VZN PSK č. 50/2015

VZN č. 62/2017,

ktorým sa určuje počet tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet  spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti pre prijímacie konanie v školskom roku 2018/2019

VZN č. 61/2017,

ktorým sa ruší Školský internát, Mierová 1973/79, Humenné ako súčasť Strednej odbornej školy, Mierová 1973/79, Humenné

VZN č. 60/2017,

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja 2017

VZN č. 59/2017,

ktorým sa ruší Školská jedáleň, Hlavná 6, Stropkov ako súčasť Strednej odbornej školy, Hlavná 6, Stropkov

VZN č. 58/2017,

ktorým sa mení VZN č. 55/2016

VZN č. 57/2017,

o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja

VZN č. 56/2016,

ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných umeleckých škôl, súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení v znení VZN PSK č. 22/2011, VZN PSK č. 26/2011, VZN PSK č. 29/2012, VZN PSK č. 36/2013 a VZN PSK č. 52/2015

VZN č. 55/2016,

ktorým sa určuje počet tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti pre prijímacie konanie v školskom roku 2017/2018

VZN č. 54/2016,

ktorým sa ruší Stredná odborná škola lesnícka, Bijacovce 1, Stredná odborná škola služieb, Bystrany 46, Stredná odborná škola technická, Rudňany 65, Školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy lesníckej, Bijacovce 1, Školský internát ako súčasť Strednej odbornej školy lesníckej, Bijacovce 1 a zriaďuje Spojená škola, Bijacovce 1 s organizačnými zložkami Stredná odborná škola lesnícka, Bijacovce 1, Stredná odborná škola služieb, Bystrany 46, Stredná odborná škola technická, Rudňany 65, Školská jedáleň, Bijacovce 1 ako súčasť Spojenej školy, Bijacovce 1, Školský internát, Bijacovce 1 ako súčasť Spojenej školy, Bijacovce 1

VZN č. 53/2016,

ktorým sa ruší Školská jedáleň, Kukučínova 2, Stropkov ako súčasť Strednej odbornej školy elektrotechnickej, Hviezdoslavova 44, Stropkov a zriaďuje Výdajná školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy elektrotechnickej, Hviezdoslavova 44, Stropkov

VZN č. 52/2015,

ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných umeleckých škôl, súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení v znení VZN PSK č. 22/2011, VZN PSK č. 26/2011, VZN PSK č. 29/2012 a VZN PSK č. 36/2013

VZN č. 51/2015,

ktorým sa ruší Školský internát, Kukučínova 2, Stropkov ako súčasť Strednej odbornej školy elektrotechnickej, Hviezdoslavova 44, Stropkov

VZN č. 50/2015,

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 20/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Prešovského samosprávneho kraja v znení VZN PSK č. 44/2014

VZN č. 49/2015,

ktorým sa ruší Školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča a zriaďuje Výdajná školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča

VZN č. 48/2015,

ktorým sa ruší Školský internát ako súčasť Strednej odbornej školy, Komenského 16, Lipany

VZN č. 47/2015,

ktorým sa určuje počet tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti pre prijímacie konanie v školskom roku 2016/2017

VZN č. 46/2015,

ktorým sa ruší Školský internát, Komenského 3, Humenné ako súčasť Obchodnej akadémie, Komenského 1, Humenné

VZN č. 45/2015,

ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 27/2012 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, v školských účelových zariadeniach a o výške úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole v znení VZN PSK č. 31/2013 zo dňa 12.02.2013

VZN č. 44/2014,

o zavedení a poskytovaní elektronických služieba o zmene a doplnení niektorých všeobecne záväzných nariadení

VZN č. 43/2014,

ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 28/2012 podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb a v krízových strediskách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v znení VZN č. 30/2012

VZN č. 42/2014,

ktorým sa určuje počet tried prvého ročníka v školskom roku 2015/2016

VZN č. 41/2014,

ktorým sa ruší Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska, Komenského 1 v Humennom

VZN č. 40/2014,

ktorým sa ruší Obchodná akadémia, Kukučínova 1 v Sabinove, Stredná odborná škola, SNP 16 v Sabinove, Školská jedáleň, SNP 16, Sabinov ako súčasť Strednej odbornej školy, SNP 16 v Sabinove, Školský internát, SNP 16, Sabinov ako súčasť Strednej odbornej školy, SNP 16 v Sabinove a zriaďuje Spojená škola, SNP 16 v Sabinove s organizačnými zložkami: Stredná odborná škola, SNP 16, Sabinov a Obchodná akadémia, SNP 16, Sabinov vrátane súčastí Školskej jedálne, SNP 16, Sabinov a Školského internátu, SNP 16, Sabinov

VZN č. 39/2014,

ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja

VZN č. 38/2014,

ktorým sa ruší Školský internát, Baštová 21, Prešov ako súčasť Hotelovej akadémie, Baštová 32, Prešov

VZN č. 36/2013,

ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja

VZN č. 34/2013,

o symboloch Prešovského samosprávneho kraja a ich používaní

VZN č. 33/2013,

ktorým sa ruší Školské hospodárstvo, Cemjata 3, Prešov ako samostatný právny subjekt a zriaďuje Školské hospodárstvo, Cemjata 3, Prešov ako organizačná zložka Spojenej školy, Kollárova 10, Prešov

VZN č. 32/2013,

ktorým sa ruší Školský internát, Komenského 3, Humenné ako súčasť SPŠ chemickej a potravinárskej, Komenského 1, Humenné, ruší Školská jedáleň, Komenského 3, Humenné ako súčasť SPŠ chemickej a potravinárskej, Komenského 1, Humenné, zriaďuje Školský internát, Komenského 3, Humenné ako súčasť Obchodnej akadémie, Komenského 1, Humenné a zriaďuje Školská jedáleň, Komenského 3, Humenné ako súčasť Obchodnej akadémie, Komenského 1, Humenné

VZN č. 30/2012,

ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 28/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb a v krízových strediskách v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja

VZN č. 29/2012,

ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných umeleckých škôl, súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení v znení VZN PSK č. 22/2011 zo dňa 22.2.2011 a VZN PSK č. 26/2011zo dňa 6.12.2011

VZN č. 28/2012,

o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb a v krízových strediskách v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja

VZN č. 26/2011,

ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných umeleckých škôl, súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení v znení VZN č. 22/2011 zo dňa 22.2.2011

VZN č. 22/2011,

ktorým sa dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných umeleckých škôl, súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení

VZN č. 21/2010,

o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia a výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK

VZN č. 20/2010,

o podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Prešovského samosprávneho kraja

VZN č. 18/2010,

o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných umeleckých škôl, súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení

VZN č. 17/2009,

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja 2009

VZN č. 4/2004,

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja – Zmeny a doplnky 2004

Publikované: 14. 12. 2022

Aktualizované: 22. 2. 2024