VZN č. 57/2017

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 57/2017

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 21. februára 2017 uznesením č. 451/2017 a nadobúda platnosť  a účinnosť dňom vyhlásenia dňom a to v súlade s § 8 ods. 9, posledná veta zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v platnom znení z dôvodu naliehavého verejného záujmu, ktorý spočíva v eliminovaní časovej tiesne pri realizovaní podporovaných činnosti vrátane povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzného nariadenia v roku 2017.

Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 15/2008 v znení neskorších zmien a doplnkov.

Publikované: 3. 8. 2023

Aktualizované: 19. 10. 2023