VZN č. 55/2016

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 55/2016

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 55/2016, ktorým sa určuje počet tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti pre prijímacie konanie v školskom roku 2017/2018

VZN PSK č. 55/2016 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 18. októbra 2016 uznesením č. 400/2016

Úplné znenie

Publikované: 3. 8. 2023

Aktualizované: 19. 10. 2023