VZN č. 34/2013

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 34/2013

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 34/2013 o symboloch Prešovského samosprávneho kraja a ich používaní

VZN PSK č. 34/2013 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 27. augusta 2013 uznesením č. 530/2013 nadobúda účinnosť dňom 11. septembra 2013.

Publikované: 3. 8. 2023

Aktualizované: 19. 10. 2023