VZN č. 45/2015

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 45/2015

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 45/2015, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 27/2012 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, v školských účelových zariadeniach a o výške úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole v znení VZN PSK č. 31/2013 zo dňa 12.02.2013

VZN PSK č. 45/2015 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 10. februára 2015 uznesením č. 158/2015 nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.

Publikované: 3. 8. 2023

Aktualizované: 19. 10. 2023