VZN č. 50/2015

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 50/2015

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 50/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecnezáväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 20/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Prešovského samosprávneho kraja v znení VZN PSK č. 44/2014

VZN PSK č. 50/2015 bolo schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 15. decembra 2015 uznesením č. 261/2015 a nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Publikované: 3. 8. 2023

Aktualizované: 19. 10. 2023