VZN PSK č. 76/2019

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 76/2019

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 76/2019,  ktorým sa mení VZN PSK č. 27/2012 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, v školských účelových zariadeniach a o výške úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole v znení VZN PSK č. 31/2013 zo dňa 12.02.2013 a VZN PSK č. 45/2015 zo dňa 10.02.2015

VZN PSK č. 76/2019 bolo schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 26. augusta 2019 na svojom  15. zasadnutí uznesením č. 266/2019.

Publikované: 26. 7. 2023

Aktualizované: 19. 10. 2023