VZN č. 39/2014

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 39/2014

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 39/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja

VZN PSK č. 39/2014 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 22. apríla 2014 uznesením č. 38/2014 nadobúda platnosť dňom schválenia a  účinnosť dňom vyhlásenia jeho vyvesenia na úradnej tabuli samosprávneho kraja.

Publikované: 3. 8. 2023

Aktualizované: 19. 10. 2023