VZN č. 40/2014

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 40/2014

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 40/2014, ktorým sa ruší Obchodná akadémia, Kukučínova 1 v Sabinove, Stredná odborná škola, SNP 16 v Sabinove, Školská jedáleň, SNP 16, Sabinov ako súčasť Strednej odbornej školy, SNP 16 v Sabinove, Školský internát, SNP 16, Sabinov ako súčasť Strednej odbornej školy, SNP 16 v Sabinove a zriaďuje Spojená škola, SNP 16 v Sabinove s organizačnými zložkami: Stredná odborná škola, SNP 16, Sabinov a Obchodná akadémia, SNP 16, Sabinov vrátane súčastí Školskej jedálne, SNP 16, Sabinov a Školského internátu, SNP 16, Sabinov

VZN PSK č. 40/2014 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 26. augusta 2014 uznesením č. 80/2014 z dôvodu naliehavého verejného záujmu, ktorým je zabezpečenie prechodu práv a povinností na právneho nástupcu v dostatočnom časovom predstihu, nadobúda účinnosť dňom vyvesenia t. j. 26. augusta 2014.

Publikované: 3. 8. 2023

Aktualizované: 19. 10. 2023