VZN č. 28/2012

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 28/2012

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 28/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb a v krízových strediskách v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja 

VZN PSK č. 28/2012 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 19. júna 2012 uznesením č. 344/2012 nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2013.

Týmto Všeobecne záväzným nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2008 v znení VZN č. 19/2010, VZN č. 23/2011 a VZN č. 24/2011 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, v školských účelových zariadeniach a o výške úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole.

Publikované: 3. 8. 2023

Aktualizované: 19. 10. 2023