VZN č. 32/2013

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 32/2013

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 32/2013, ktorým sa ruší Školský internát, Komenského 3, Humenné ako súčasť SPŠ chemickej a potravinárskej, Komenského 1, Humenné, ruší Školská jedáleň, Komenského 3, Humenné ako súčasť SPŠ chemickej a potravinárskej, Komenského 1, Humenné, zriaďuje Školský internát, Komenského 3, Humenné ako súčasť Obchodnej akadémie, Komenského 1, Humenné a zriaďuje Školská jedáleň, Komenského 3, Humenné ako súčasť Obchodnej akadémie, Komenského 1, Humenné

VZN PSK č. 32/2013 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 11. júna 2013 uznesením č. 504/2013 nadobúda účinnosť dňom 11. júna 2013  (z dôvodu naliehavého verejného záujmu, ktorým je zabezpečenie prechodu práv a povinností na právneho nástupcu v dostatočnom časovom predstihu, dňom vyhlásenia t. j. 11. júna 2013).

Publikované: 3. 8. 2023

Aktualizované: 19. 10. 2023