VZN č. 42/2014

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 42/2014

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 42/2014, ktorým sa určuje počet tried prvého ročníka v členení na jednotlivé študijné odbory alebo jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti pre prijímacie konanie v školskom roku 2015/2016

VZN PSK č. 42/2014 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 28. októbra 2014 uznesením č. 102/2014 z dôvodu naliehavého verejného záujmu, ktorým je stanovenie počtu tried prvého ročníka v členení na jednotlivé študijné odbory alebo jednotlivé učebné odbory a počtu spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu v zákonom stanovenej lehote, nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia t. j. 28. októbra 2014.

Publikované: 3. 8. 2023

Aktualizované: 19. 10. 2023