VZN č. 33/2013

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 33/2013

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 33/2013, ktorým sa ruší Školské hospodárstvo, Cemjata 3, Prešov ako samostatný právny subjekt a zriaďuje Školské hospodárstvo, Cemjata 3, Prešov ako organizačná zložka Spojenej školy, Kollárova 10, Prešov

VZN PSK č. 33/2013 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 11. júna 2013 uznesením č. 505/2013 nadobúda účinnosť dňom 11. júna 2013  (z dôvodu naliehavého verejného záujmu, ktorým je zabezpečenie prechodu práv a povinností na právneho nástupcu v dostatočnom časovom predstihu, dňom vyhlásenia t. j. 11. júna 2013).

Publikované: 3. 8. 2023

Aktualizované: 19. 10. 2023