VZN PSK č. 20/2010

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 20/2010

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 20/2010, o podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Prešovského samosprávneho kraja 

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Zastupiteľstvo PSK dňa 22. júna 2010 uznesením č. 69/2010 a nadobúda platnosť dňom schválenia a účinnosť dňa 15. júla 2010. Nariadenie bolo zmenené a doplnené predpisom v znení VZN PSK č. 50/2015, ktoré je platné od 16. decembra 2015 a účinné od 1. januára 2016.

Úplné znenia VZN PSK č. 20/2010

Úplné znenie z mája 2018

Úplné znenie z decembra 2015

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 50/2015 bolo v súlade s § 11 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) bolo schávlené Zastupiteľstvom PSK dňa 15. decembra 2015. Je platné od 16. decembra 2015 (dňa vyvesenia na úradnej tabuli) a účinné 1. januára 2016.

Publikované: 3. 8. 2023

Aktualizované: 19. 10. 2023