VZN č. 68/2019

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 68/2019

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 68/2019, o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 57/2017 v znení VZN č. 65/2018

VZN PSK č. 68/2019 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 4. februára 2019 uznesením č. 161/2019 nadobúda platnosť a účinnosť 4. februára 2019.

Publikované: 3. 8. 2023

Aktualizované: 19. 10. 2023