VZN č. 22/2011

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 22/2011

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 22/2011, ktorým sa dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných umeleckých škôl, súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení 

Toto všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia z dôvodu naliehavého verejného záujmu v zmysle § 8 ods. 9 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov – zabezpečenie rozpisu dotácie pre financovanie súkromných a cirkevných školských zariadení pre rok 2011.

Publikované: 3. 8. 2023

Aktualizované: 19. 10. 2023