VZN PSK č. 62/2017

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 62/2017

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 62/2017, ktorým sa určuje počet tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti

pre prijímacie konanie v školskom roku 2018/2019

VZN PSK č. 62/2017 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 16. októbra 2017 uznesením č. 596/2017 nadobúda účinnosť 23. októbra 2017.

Publikované: 3. 8. 2023

Aktualizované: 19. 10. 2023