VZN PSK č. 4/2004

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 4/2004

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 4/2004, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja – Zmeny a doplnky 2004

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na 20. zasadnutí Zastupiteľstva PSK zo dňa 22. 06. 2004 Uznesením č. 228/2004 a nadobúda účinnosť 30. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Úradu Prešovského samosprávneho kraja.

Publikované: 3. 8. 2023

Aktualizované: 19. 10. 2023