VZN č. 64/2018

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 64/2018

ktorým sa ruší Spojená škola, Kollárova 10, Prešov s organizačnými zložkami Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov a Stredná odborná škola, Kollárova 10, Prešov, Školská jedáleň ako súčasť Spojenej školy, Kollárova 10, Prešov, Školský internát ako súčasť Spojenej školy, Kollárova 10, Prešov, Elokované pracovisko, Močidlany 36, Jarovnice

ako súčasť Spojenej školy, Kollárova 10, Prešov, Elokované pracovisko, Červenica 61 ako súčasť Spojenej školy, Kollárova 10, Prešov, Školské hospodárstvo, Cemjata 3 ako

súčasť Spojenej školy, Kollárova 10, Prešov a zriaďuje Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov, Školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy lesníckej, Kollárova 10, Prešov, Školský internát ako súčasť Strednej odbornej školy lesníckej, Kollárova 10, Prešov, Elokované pracovisko, Močidlany 36, Jarovnice ako súčasť Strednej odbornej školy lesníckej, Kollárova 10, Prešov, Elokované pracovisko, Červenica 61 ako súčasť Strednej odbornej školy lesníckej, Kollárova 10, Prešov

VZN PSK č. 64/2017 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 25. júna 2018 uznesením č. 74/2018 nadobúda účinnosť 1. júla 2018.

Publikované: 3. 8. 2023

Aktualizované: 19. 10. 2023