VZN č. 46/2015

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 46/2015

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 46/2015, ktorým sa ruší Školský internát, Komenského 3, Humenné ako súčasť Obchodnej akadémie, Komenského 1, Humenné

VZN PSK č. 46/2015 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 10. februára 2015 uznesením č. 159/2015 nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.

Publikované: 3. 8. 2023

Aktualizované: 19. 10. 2023