VZN č. 49/2015

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 49/2015

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 49/2015, ktorým sa ruší Školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča a zriaďuje Výdajná školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča

VZN PSK č. 49/2015 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 27. októbra 2015 uznesením č. 248/2015 nadobúda účinnosť dňom 2. decembra 2015.

Publikované: 3. 8. 2023

Aktualizované: 19. 10. 2023