VZN č. 21/2010

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 21/2010

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 21/2010 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia a výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK

Toto všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja nadobúda platnosť dňom jeho schválenia 7. 12. 2010 a účinnosť dňom 1. 1. 2011.

Publikované: 3. 8. 2023

Aktualizované: 19. 10. 2023