VZN č. 63/2018

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 63/2018

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 63/2018, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 20/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Prešovského samosprávneho kraja v znení VZN PSK č. 44/2014 a VZN PSK č. 50/2015

VZN PSK č. 63/2017 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 21. mája 2018 uznesením č. 58/2018 nadobúda účinnosť 1. júna 2018.

Publikované: 3. 8. 2023

Aktualizované: 19. 10. 2023