Cookies politika PSK

Informácie o spracúvaní súborov Cookies

Prevádzkovateľom, spracúvajúcim vaše osobné údaje je Prešovský samosprávny kraj, so sídlom Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475,  email zodpovednej osoby: zodpovedna.osoba@psk.sk

Vaše osobné údaje spracúvame transparentne, korektne a v súlade s právnymi predpismi, ktorými sú Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov („Nariadenie“)  a zákon č. 18/2018 Z z. o ochrane osobných údajov

Čo sú to cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú zaslané a uložené vo Vašom počítači, smartfóne alebo inom zariadení, ktoré používate na prístup na internet. Sú vytvorené na to, aby webová stránka, ktorú navštívite, rozoznala Vaše koncové zariadenie, alebo aby Vám pomáhali a umožnili efektívne používať webové stránky, ich funkcie a nastavenia. V prípade, ak našu webovú stránku navštívite z iného zariadenia ako zariadenia, na ktorom ste už cookies nastavili alebo v prípade, ak nastane zmena v procese spracúvania cookies (napr. úprava lehoty, atď.) budete opätovne požiadaný o nastavenie vašich cookies na našej webovej stránke t. j. napríklad poskytnutie vášho súhlasu a/alebo nastavenie vašich preferencií.

Cookie lištu si viete kedykoľvek vyvolať a to nasledujúcim spôsobom v strede dole na webovej stránky je link s názvom Nastavenie cookies, kliknutím na link budete vedieť lištu kedykoľvek vyvolať.

Aké cookies používame?

Prešovský samosprávny kraj používa nasledovné typy cookies :

  1. nutné – technické cookies 
  2. analytické  cookies

Nutné cookies

Tieto cookies pomáhajú, aby bola webová stránka použiteľná tak, že umožní základné funkcie ako navigácia stránky a prístup k zabezpečeným sekciám webové stránky. Patria sem napríklad cookies, ktoré Vám umožňujú predvypĺňanie formulárov a zapamätanie si vašich preferencií. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme garantovať plnú funkčnosť našich stránok.

MenoPoskytovateľÚčelPlatnosťTyp
cookie-consent-*www.psk.skPoužíva sa k uložení záznamu o prevedenom nastavení cookies180http
pll_languagewww.psk.skPoužívame k identifikácii zvoleného jazyka.180 dníhttp
wordpress_* www.psk.skPoužívame k identifikácii prihláseného užívateľa.180 dníhttp
wordpress_logged_in_*www.psk.skPoužívame k identifikácii prihláseného užívateľa.180 dníhttp
Popis nutných cookies

Analytické  cookies

Tieto cookies pomáhajú nám, aby sme porozumeli, ako návštevníci používajú naše webové stránky. Tieto cookies anonymne zbierajú a oznamujú informácie. Pre sledovanie návštevnosti používame nástroje tretích strán. Používame analytické nástroje:

Právny základ používaných cookies

Nutné cookies    – právnym základom spracúvania osobných údajov je v zmysle čl. 6 od.1 písmeno c) Nariadenia  zákonná povinnosť v zmysle § 109 ods.8 z.č. 452/2021 z.z. o elektronických komunikáciách

Štatistické cookies  – právnym základom spracúvania osobných údajov je v zmysle čl. 6 od.1 písmeno a) Nariadenia  váš súhlas.  

Aká je doba spracúvania osobných údajov?

Doba spracúvania je upravená pri každej konkrétnej cookie.

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Prenos do tretích krajín sa nevykonáva a ani sa neuskutočňuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Vaše práva spojené so spracúvaním osobných údajov sú:

  • V prípade, kedy boli vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolaním súhlasu nebudú vaše osobné údaje spracúvané na účely, na ktoré bol súhlas udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, založeného na súhlase pred jeho odvolaním.
  • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o vás spracúvané, v rámci tohto práva môžete požiadať prevádzkovateľa o kópie spracúvaných osobných údajov
  • právo na opravu osobných údajov, v prípade ak zistíte, že spracúvame vaše osobné údaje, ktoré sú neúplne alebo nepresné, máte právo, aby sme ich doplnili alebo opravili
  • právo na prenosnosť osobných údajov, osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú má právo ich získať v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi , ak je to technicky možné
  • právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu.

Ako a kde môžete uplatniť svoje práva, kto vykonáva dozor a na koho sa môžete v prípade otázok obrátiť?

Vo všetkých záležitostiach, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov, či ide o otázku, uplatnenie práva, podanie sťažnosti, alebo čohokoľvek iného,  môžete sa priamo obrátiť na osobu zodpovednú prostredníctvom mailovej adresy zodpovedna.osoba@psk.sk, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

V prípade, ak chcete podať sťažnosť proti spracúvaniu vašich osobných údajov prevádzkovateľom, môžete tak urobiť priamo na orgán dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Ak nájdete na našich stránkach  linky na iné internetové stránky, prosím nezabudnite, že tieto majú vlastný spôsob, rozsah a typ cookies, ktoré používajú, a ktoré budú spracúvať všetky údaje, ktoré na týchto stránkach poskytnete. Odporúčame Vám, aby ste si prečítali a nastavili cookies na týchto webových stránkach pred tým, než si ich začnete prehliadať, prípadne ich prevádzkovateľom poskytnete akékoľvek údaje.

Tieto odkazy na stránky Vám ukážu, ako môžete kontrolovať svoje nastavenia cookies cez Váš internetový prehliadač. Pokiaľ zmeníte tieto nastavenia, uplatnia sa nielen pre naše web stránky, ale aj pre všetky ostatné stránky, ktoré navštevujete cez Váš internetový prehliadač.

Publikované: 31. 5. 2022

Aktualizované: 22. 6. 2023