VZN PSK č. 18/2010

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 18/2010

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 18/2010 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných umeleckých škôl, súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení

Toto všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja nadobúda platnosť dňom jeho schválenia a účinnosť dňom 1. novembra 2010. Nariadenie bolo zmenené a doplnené predpismi v znení VZN PSK č. 22/2011, VZN č.26/2011, VZN PSK č. 29/2012, VZN PSK č. 36/2013, VZN PSK č.  52/2015, VZN č. 56/2016,, VZN PSK č. 79/2019 a VZN PSK č. 84/2020 

Aktuálne znenie v zmysle  VZN PSK č. 84/2020 je platné od 14. decembra 2020 a účinné od 1. januára 2021.

Úplné znenia VZN PSK 18/2010

Úplné znenia VZN 18/2010 v zmysle v znení VZN PSK č. 22/2011, VZN č.26/2011, VZN PSK č. 29/2012, VZN PSK č. 36/2013, VZN PSK č.  52/2015, VZN č. 56/2016  VZN PSK č. 79/2019 a VZN PSK č. 84/2020.

Úplné znenie z decembra 2019 

Úplné znenie z decembra 2016

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 56/2016 bolo v súlade s § 11 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 12. decembra 2016 (dňom vyvesenia na úradnej tabuli) a účinnosť 1. januára 2017.

Úplné znenie z decembra 2015

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 52/2015 bolo v súlade s § 11 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 15. decembra 2015 (dňom vyvesenia na úradnej tabuli) a účinnosť 1. januára 2016.

Úplné znenie z decembra 2012

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 29/2012 bolo v súlade s § 11 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov schválené Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja dňa 11. 12. 2012, uznesením č. 414/2012. Toto Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja nadobúda platnosť dňom jeho vyvesenia na úradnej tabuli a účinnosť 1. januára 2012.

Úplné znenie z decembra 2011

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 26/2011 bolo v súlade s § 11 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov schválené zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja dňa 6. 12. 2011, uznesením č. 248/2011. Toto Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja nadobúda platnosť dňom jeho vyvesenia na úradnej tabuli a účinnosť 1. januára 2012..

Úplné znenie z februára 2011

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 22/2011 bolo v súlade s § 11 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov schválené Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja dňa 22. 2. 2011, uznesením č. 143/2011.

Publikované: 3. 8. 2023

Aktualizované: 19. 10. 2023