VZN č. 47/2015

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 47/2015

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 47/2015, ktorým sa určuje počet tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti pre prijímacie konanie v školskom roku 2016/2017

VZN PSK č. 47/2015 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 27. októbra 2015 uznesením č. 246/2015nadobúda účinnosť dňom 28. októbra 2015  (z dôvodu naliehavého verejného záujmu, ktorým je stanovenie počtu tried prvého ročníka v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počtu spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu v zákonom stanovenej lehote).

Publikované: 3. 8. 2023

Aktualizované: 19. 10. 2023