VZN č. 65/2018

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 65/2018

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 65/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja

VZN PSK č. 65/2017 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 27. augusta 2018 uznesením č. 87/2018 nadobúda účinnosť 27. augusta 2018.

Publikované: 3. 8. 2023

Aktualizované: 19. 10. 2023