VZN č. 26/2011

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 26/2011

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 26/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných umeleckých škôl, súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení v znení VZN č. 22/2011 zo dňa 22.2.2011

VZN PSK č. 26/2011 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 6. decembra 2011 uznesením č. 248/2011 nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2012.

Publikované: 3. 8. 2023

Aktualizované: 19. 10. 2023