VZN č. 38/2014

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 38/2014

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 38/2014, ktorým sa ruší Školský internát, Baštová 21, Prešov ako súčasť Hotelovej akadémie, Baštová 32, Prešov

VZN PSK č. 38/2014 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 18. februára 2014 uznesením č. 16/2014 nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli samosprávneho kraja.

  • Schválené: 18. 2. 2014 (Uznesením Z PSK č. 16/2014)
  • Vyvesené: 25. 2. 2014
  • Účinnosť: 11. 3. 2014

Publikované: 3. 8. 2023

Aktualizované: 19. 10. 2023