Samospráva

4. júla 2001Zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov Národná rada SR schválila zriadenie ôsmich vyšších územných celkov. Týmto zákonom bol zriadený Prešovský samosprávny kraj so sídlom v Prešove.

Prešovský kraj sa rozprestiera na severovýchode Slovenskej republiky. Svojou rozlohou 8 973 km2, zaberá 18,3 % rozlohy štátu, pričom rozlohou je po Banskobystrickom kraji druhým najväčším krajom na Slovensku. Prešovský kraj sa delí na 13 okresov. V kraji je 665 obcí, z toho má 23 štatút mesta. Počet obyvateľov v Prešovskom kraji je 825 022 (v roku 2018) s hustotou obyvateľstva 91,88 obyv./km2.

Samosprávny kraj navonok zastupuje predseda, ktorého volia obyvatelia kraja. Predsedom PSK je od 1. decembra 2017 PaedDr. Milan Majerský, PhD., ktorý bol zvolený vo voľbách 4. novembra 2017 a opätovne 29. októbra 2022.

Pôsobnosť a kompetencie Prešovského samosprávneho kraja

Vyššie územné celky sa riadia platnou legislatívou Slovenskej republiky. Postavenie a pôsobnosť úradu určuje § 21 zákona NR SR č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov.

V zmysle § 4  zákona o samosprávnych krajoch sa Prešovský samosprávny kraj pri výkone samosprávy stará o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvateľov.

Pritom najmä:

Načítavanie obsahu…

Samosprávny kraj je povinný utvárať v rámci svojej pôsobnosti účinný systém kontroly, zriadiť funkciu hlavného kontrolóra samosprávneho kraja (ďalej len „hlavný kontrolór“) a voliť hlavného kontrolóra. Samosprávny kraj je tiež povinný vytvárať vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na nezávislý výkon kontroly.

Kompetencie PSK v oblastiach

Celkové vyhodnotenie činnosti podľa rokov v jednotlivých oblastiach nájdete v časti Vyhodnotenie činnosti

Kompetencie orgánov PSK

Nasledujúce kompetencie odkazujú na kompetencie predsedu, podpredsedov, hlavného kontrolóra a Zastupiteľstvo PSK.

Publikované: 22. 8. 2023

Aktualizované: 30. 5. 2024