VZN č. 30/2012

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 30/2012

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 30/2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 28/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb a v krízových strediskách v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja

VZN PSK č. 30/2012 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 11. decembra 2012 uznesením č. 415/2012 nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2013 (okrem Štvrtej časti, článku 11 ods. 4, ktorý nadobúda účinnosť dňom 01. 07. 2014).

Publikované: 3. 8. 2023

Aktualizované: 19. 10. 2023