VZN PSK č. 17/2009

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 17/2009

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 17/2009 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja 2009

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na 36. zasadnutí Zastupiteľstva PSK zo dňa 27. októbra 2009 uznesením č. 589/2009 a nadobúda účinnosť 30. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Úradu Prešovského samosprávneho kraja.

Publikované: 3. 8. 2023

Aktualizované: 19. 10. 2023