VZN č. 43/2014

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 43/2014

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 43/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 28/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb a v krízových strediskách v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja v znení VZN č. 30/2012

VZN PSK č. 43/2014 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 28. októbra 2014 uznesením č. 103/2014 nadobúda účinnosť dňom 18. novembra 2014.

Publikované: 3. 8. 2023

Aktualizované: 19. 10. 2023