Vyhlásenie o prístupnosti

Prešovský samosprávny kraj má záujem zabezpečiť prístupnosť webového sídla www.psk.sk v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnými vykonávacími predpismi.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.psk.sk.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnými vykonávacími predpismi vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

V ojedinelých prípadoch môže byť na webovom sídle zverejnená informácia v PDF súbore ako skenovaný obrázok. V takomto prípade, nás prosím kontaktuje, aby sme uvedený nedostatok bezodkladne opravili (nicole.removcikova@psk.sk). 

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 12.9.2023.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané samohodnotením (dodávateľom, PSK).

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 16. 3. 2024.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: webmaster@psk.sk.

Správcom webového sídla je Prešovský samosprávny kraj.

Kontaktnou osobou za prístupnosť a za spracovanie žiadostí zasielaných v rámci spätnej väzby je Mgr. Nicole Removčíková, Odbor informačno-komunikačných technológií PSK, tel. kontakt 051/70 81 138, nicole.removcikova@psk.sk.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivej odpovede na oznámenie nesúladu webového sídla/mobilnej aplikácie s pravidlami prístupnosti podľa § 14 vyhlášky o štandardoch pre ITVS v rámci mechanizmu spätnej väzby alebo v prípade neuspokojivej odpovede na žiadosť o informáciu alebo obsah, ktorý je vyňatý z rozsahu pôsobnosti zákona o ITVS v rámci mechanizmu spätnej väzby, sa môžete obrátiť na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ako na subjekt poverený presadzovaním Smernice (EÚ) 2016/2102, na adrese:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Pribinova 25
811 09 Bratislava

alebo na e-mailovej adrese: standard@mirri.gov.sk.

Voliteľný obsah

Spustenie nového webového sídla: 1.2.2024.

Upozornenie

Pri zobrazovaní obsahu webového sídla z mobilných telefónov Iphone v prehliadači Safari (vo verzii vydanej v septembri 2023) je potrebné v nastaveniach povoliť možnosť „neskrývať IP“.

Informácie k PDF súborom

PSK sa snaží o zverejňovanie prístupných dokumentov (v zmysle štandardov ITVS – Vyhlášky 78/2020 Z. z.) v čo najväčšej miere. V prípade neprístupných dokumentov budú postupne dokumenty validované, opravené a následne vymenené na webovom sídle PSK. Keďže ide o časovo náročný proces, dokumenty budú vymieňané podľa priority dôležitosti (napr. materiály do Zastupiteľstva, legislatívne dokumenty PSK a pod.).

Prístupné dokumenty PSK:

Publikované: 14. 11. 2022

Aktualizované: 28. 5. 2024