VZN č. 51/2015

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 51/2015

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 51/2015, ktorým sa ruší internát, Kukučínova 2, Stropkov ako súčasť Strednej odbornej školy elektrotechnickej, Hviezdoslavova 44, Stropkov

VZN PSK č. 51/2015 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 15. decembra 2015 uznesením č. 262/2015 nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli

Publikované: 3. 8. 2023

Aktualizované: 19. 10. 2023