VZN č. 53/2016

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 53/2016

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 53/2016, ktorým sa ruší Školská jedáleň, Kukučínova 2, Stropkov ako súčasť Strednej odbornej školy elektrotechnickej, Hviezdoslavova 44, Stropkov a zriaďuje Výdajná školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy elektrotechnickej, Hviezdoslavova 44, Stropkov

VZN PSK č. 53/2016 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 20. júna 2016 uznesením č. 364/2016 nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli .

Publikované: 3. 8. 2023

Aktualizované: 19. 10. 2023