VZN č. 36/2013

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 36/2013

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 36/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných umeleckých škôl, súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení v znení VZN PSK č. 22/2011 zo dňa 22.2.2011, VZN PSK č. 26/2011 zo dňa 6.12.2011 a VZN PSK č. 29/2012 zo dňa 11.12.2012

VZN PSK č. 35/2013 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 15. októbra 2013 uznesením č. 556/2013 nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2013.

Publikované: 3. 8. 2023

Aktualizované: 19. 10. 2023