VZN č. 56/2016

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 56/2016

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 56/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných umeleckých škôl, súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení v znení VZN PSK č. 22/2011, VZN PSK č. 26/2011, VZN PSK č. 29/2012, VZN PSK č. 36/2013 a VZN PSK č. 52/2015

VZN PSK č. 56/2016 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 12. decembra 2016 uznesením č. 416/2016 nadobúda účinnosť 1. januára 2017.

Publikované: 3. 8. 2023

Aktualizované: 19. 10. 2023