Poskytovanie dotácií

Poskytovanie dotácií Prešovského samosprávneho kraja

Participatívny rozpočet 2024 Výsledky SMS hlasovania - SMS hlasovanie ukončené

Prešovský samosprávny kraj poskytuje dotácie z vlastných príjmov na všestranný rozvoj územia PSK a na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením Prešovského samosprávneho kraj (ďalej len „VZN PSK“) o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK , ktorý definuje dotačnú schémupodmienky poskytovania dotácií.

Dotačnú schému tvoria kapitoly tzv. výzvy, ktorých konkrétne znenie schvaľuje Zastupiteľstvo PSK na základe schváleného rozpočtu na príslušný rok a následne ich zverejňuje Úrad PSK.

Za dotáciu sa považuje nenávratný finančný príspevok poskytnutý z vlastných príjmov PSK v rámci schváleného rozpočtu PSK na základe zverejnenej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov.  Výška dotácie je poskytnutá vo finančnom limite zadefinovanom v konkrétnej výzve, avšak maximálne do istej percentuálnej výšky z celkových nákladov projektu, ktorá je uvedená vo výzve. Dotácie poskytnuté v rámci uvedených programov sú určené výhradne na úhradu oprávnených nákladov súvisiacich s realizáciou projektov.

O pridelenie dotácie na základe zverejnenej výzvy môžu žiadať iba subjekty (v zmysle platného VZN PSK o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK), ktorými sú:  obce na území PSKprávnické osoby a fyzické osoby (podnikatelia so sídlom alebo trvalým pobytom na území PSK, ktorých PSK nie je zakladateľom) alebo ďalšie subjekty určené schválenou konkrétnou výzvou.

Zoznam podporených projektov (žiadostí) za jednotlivé výzvy od roku 2012 nájdete

Pravidlá transparentného posúdenia žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja (PDF, 141 kB)

Hodnotiace kritériá pre dotácie PSK – splnenie podmienok a požiadaviek podľa výzvy (PDF, 129 kB)

Poskytnutie loga za účelom poskytnutia dotácie PSK

RokVyhlásená v súlade s VZN PSK čísloVýzvyTrvanie výzvy
Dotačná schéma 202498/2023 a 104/2023Výzva predsedu PSK
Výzva poslancov PSK
Výzva pre región
Výzva Participatívny rozpočet
02.01. – 19.02.2024
02.01. – 19.02.2024
02.01. – 19.02.2024
02.01. – 19.02.2024
Dotačná schéma 202398/2023Výzva predsedu PSK
Výzva poslancov PSK
Výzva Participatívny rozpočet
15.02. – 31.03.2023
15.02. – 31.03.2023
15.02. – 31.03.2023
Dotačná schéma 202278/2019 a 85/2020 a 92/2021Výzva predsedu PSK
Výzva poslancov PSK
Výzva pre región
Výzva Participatívny rozpočet
10.01. – 28.02.2022
10.01. – 28.02.2022
10.01. – 31.03.2022
10.01. – 28.02.2022
Dotačná schéma 202178/2019 a 85/2020Výzva predsedu PSK
Výzva Mikroprogram PSK
Výzva pre región
15.01. – 28.02.2021
15.01. – 28.02.2021
15.01. – 31.03.2021
Dotačná schéma 202078/2019 Výzva predsedu PSK
Výzva Mikroprogram PSK
Výzva pre región
do 30.06.2020
do 31.03.2020
31.03.2020 (pre Program 2 a 3)
30.06.2020 (pre Program 1 a 4)
Dotačná schéma 201978/2019 a 65/2018 a 68/2019Výzva predsedu PSK
Výzva Zastupiteľstva PSK
Výzva pre región
uzávierka podávania žiadostí 31.05.2019
uzávierka podávania žiadostí 15.02.2019
uzávierka podávania žiadostí 30.06.2019
Dotačná schéma 201857/2017 a 65/2018Výzva č. 2 Zastupiteľstva PSK
Výzva č. 1 Zastupiteľstva PSK
Výzva predsedu PSK
27.08.2018 – 21.09.2018
05.03.2018 – 13.04.2018
Dotačná schéma 201757/2017Výzva Zastupiteľstva PSK21.02.2017 – 13.04.2017
Dotačná schéma 201615/2008Výzva Zastupiteľstva PSK
Výzva č. 2 Zastupiteľstva PSK
Výzva predsedu PSK
25.03.2016 – 30.04.2016
18.10.2016 – 31.10.2016
25.03.2016 – 30.04.2016
Dotačná schéma 201515/2008Výzva Zastupiteľstva PSK28.08.2015 – 25.09.2015
Dotačná schéma 201415/2008Výzva predsedu PSK
Výzva Zastupiteľstva PSK
23.04.2014 – 13.05.2014
23.04.2014 – 13.05.2014
Dotačná schéma 201315/2008Mimoriadna výzva PSKdo 31.07.2013
Dotačná schéma 201215/2008Výzva predsedu PSK
Výzva Zastupiteľstva PSK
14.05.2012 – 30.08.2012
21.02.2012 – 30.03.2012
Dotačná schéma

Publikované: 1. 12. 2022

Aktualizované: 2. 4. 2024