Mimoriadna výzva PSK na rok 2013

Mimoriadna výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu PSK v roku 2013

V súlade s § 3 Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len “VZN č. 15/2008“) zverejňuje Prešovský samosprávny kraj (ďalej len PSK)

mimoriadnu výzvu

na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu PSK, poskytnutú v roku 2013 na financovanie projektov realizovaných v rámci programu „Kultúra“ pri príležitosti 1 150. výročia príchodu Cyrila a Metóda na Veľkú Moravu.

Vyhlásenie výzvy:

Tlačivá:

Cieľ programu:

Cieľové skupiny programu:

Predkladanie žiadostí:

Výška dotácie na projekt:

Miesto a spôsob predloženia žiadostí:

Publikované: 27. 2. 2023

Aktualizované: 23. 4. 2024