Výzva predsedu PSK 2020

Výzva predsedu Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020

V súlade s Čl. VII. Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 78/2019“), na základe uznesenia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 390/2020 zo dňa 13.2.2020 a na základe uznesenia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 466/2020 zo dňa 29.5.2020, Predseda Prešovského samosprávneho kraja vyhlasuje Výzvu PREDSEDU Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK pre rok 2020 na financovanie projektov realizovaných na podporu verejného života v regióne v rámci nasledovných programov:

Úplné znenie výzvy – aktualizovaná od 29.5.2020

Archívne znenie výzvy platné do 28.5.2020

Vyhodnotenie výzvy

(uzávierka podávania žiadostí 30.06.2020)

Program 1 „ŠPORT“ 

Cieľ programu

Rozšíriť a skvalitniť športovú činnosť zlepšením technického stavu a vybavenia športových ihrísk. Modernizovať a budovať športovú infraštruktúru využívanú pre účely amatérskeho športu. Podporovať činnosť mládeže v oblasti športu. Podporovať reprezentáciu amatérskych športovcov Prešovského samosprávneho kraja účasťou na oficiálnych športových podujatiach európskeho a svetového charakteru. Usporadúvanie športových podujatí typu šport pre všetkých na území Prešovského kraja bez nadväznosti na profesionálny športový klub.

Prešovský samosprávny kraj v tomto programe bude podporovať primárne nehospodársku  činnosť, resp. nehospodársku činnosť s doplnkovým hospodárskym využitím, pričom hospodárske využitie je čisto sprievodnou činnosťou, jeho rozsah nepresahuje 20% celkovej ročnej kapacity. Využitie na hospodárske účely bude pravidelne sledované na ročnej báze a poskytnutá dotácia bude spätne vymáhaná v prípade, že hospodárske využitie prekročí 20% celkovej ročnej kapacity.

Cieľové skupiny programu

Široká verejnosť

Podprogramy

Program 2 „KULTÚRA“

Cieľ programu

Príprava dokumentácie a realizácia projektov na obnovu, rekonštrukciu a modernizáciu kultúrnych pamiatok, pamätihodností, sakrálnych objektov, kultúrnych domov/objektov a priestranstiev na konanie kultúrnych podujatí, podpora komunitných centier, podpora prezentácie a využitia kultúrnych pamiatok v súlade s ich pamiatkovými hodnotami.

Podpora festivalov a prehliadok umenia všetkých druhov vrátane tradičnej kuchyne viažucej sa k regiónu, tvorivých dielní a výstav, sympózií a seminárov, uchovávanie a osvojenie tradičných zručností vrátane podpory edičnej činnosti (vydávanie publikácií, CD nosičov a podobne). Podpora kultúrnych produktov, ktoré majú z jazykových alebo geografických dôvodov lokálne obmedzené publikum.

Prešovský samosprávny kraj v tomto programe bude podporovať financovanie činností v oblasti kultúry alebo ochrany kultúrneho dedičstva, ktoré sú prístupné pre verejnosť a nespoplatnené, príp. za poplatok, ktorý pokrýva len zlomok skutočných nákladov a plní čisto sociálny a kultúrny účel nehospodárskej povahy.

Cieľové skupiny programu

Široká verejnosť

Podprogramy

Program 3 „SOCIÁLNE SLUŽBY“

Cieľ programu

Kvalitné poskytovanie sociálnych služieb na území PSK neverejnými poskytovateľmi.

Cieľové skupiny programu

Prijímatelia sociálnych služieb

Podprogramy

Oprávnení žiadatelia (príjemcovia) dotácie

Program 1 a Program 2 – „Šport“ a „Kultúra“

Oprávnení žiadatelia dotácie pre Program 1 a Program 2 sú s prihliadnutím na  čl. II bod 1 VZN č. 78/2019:

Program 3 – „Sociálna služby“

Oprávnení žiadatelia dotácie pre Program 3 sú:

Dátum uzávierky výzvy

Termín na predloženie žiadosti: priebežne, najneskôr do 30. 06. 2020 

Poskytovanie informácií o tejto výzve

e-mail: dotacie@vucpo.sk

Kontaktné osoby:

Podmienky výzvy

Podrobné podmienky výzvy sú zverejnené v úplnom znení výzvy pre dané programy.

Podklady na stiahnutie

UPOZORNENIE

V prípade podania prostredníctvom elektronických služieb PSK sa Vzor žiadosti vo formáte PDF nevypĺňa. V prípade podania prostredníctvom elektronických služieb PSK je potrebné povinné prílohy vyplniť, podpísať a pripojiť ako prílohy k žiadosti.

Spoločné prílohy

Predkladanie a doručovanie žiadostí o dotáciu

Žiadosť o poskytnutie dotácie je možné podať:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty na obálke, najneskôr však 30. 6. 2020.

Publikované: 11. 5. 2023

Aktualizované: 23. 5. 2024