Výzva pre región 2024

Výzva pre región Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2024

V súlade s Čl. VII. Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 98/2023 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení (PDF, 445 kB) a na základe Uznesenia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 282/2023 zo dňa 11.12.2023, Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“) vyhlasuje Výzvu pre región na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK pre rok 2024 na financovanie projektov realizovaných na podporu verejného života v regióne v súlade s vymedzeným účelom v rámci nasledovných programov:

Podmienky výzvy

Vyhlasovateľ výzvyPrešovský samosprávny kraj
Cieľové skupiny výzvyŠiroká verejnosť
Celková suma alokácie spolu2 000 000,00 eur
Termín realizácie podporenej činnosti pre programy02.01.2024 – 30.10.2026
Termín realizácie podporenej činnosti
pre podprogram 2.1 a 4.1:
pre podprogram 2.2 a 4.2:

02.01.2024 – 30.10.2026
02.01.2024 – 30.10.2024
Termín na predloženie žiadosti02.01.2024 – 19.02.2024
Minimálna výška dotácie na jednu žiadosť/žiadateľa15 000,00 eur
Maximálna výška dotácie na jednu žiadosť/žiadateľa:200 000,00 eur avšak maximálne 80 % z celkového rozpočtu projektu
Spolufinancovanie podporenej činnostiminimálne 20 % z celkového rozpočtu
Spôsob financovaniasystém refundácie
Termín schválenia dotáciejún 2024


Úplné znenie výzvy – Podrobné informácie o výzve

formát PDF  Vyhlásenie výzvy pre región 2024  PDF (561 kB) 

Termín predkladania žiadostí

Termín na predkladanie žiadosti je v období  02. 01. 2024 –  19. 02. 2024.

Poskytovanie informácií o tejto výzve

Časové rozpätie pre poskytovanie informácií

v pracovných dňoch od 13:00 hod. – 15:00 hod

Načítavanie obsahu…
Načítavanie obsahu…
Načítavanie obsahu…

Podklady na stiahnutie

Predkladanie a doručovanie žiadostí o dotáciu

Žiadosť o poskytnutie dotácie sa podáva prostredníctvom

Pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty na obálke, najneskôr však 19.02.2024.

Na obálku je potrebné uviesť: „Výzva pre región 2024“.

Odborné hodnotiace komisie –  Výzva pre región 2024

Publikované: 14. 12. 2023

Aktualizované: 20. 5. 2024