Výzva predsedu PSK na rok 2012

Výzva predsedu Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o dotáciu

 V súlade s § 5 ods. 2. Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 15/2008“) zverejňuje predseda Prešovského samosprávneho kraja výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu PSK na financovanie projektov realizovaných v roku 2012.

Vyhodnotenie výzvy

Vyhlásenie výzvy

Podporované všeobecne prospešné služby

Podporované všeobecne prospešné alebo verejnoprospešné účely

Predkladanie žiadostí:

Miesto a spôsob predloženia žiadostí:

Publikované: 7. 3. 2023

Aktualizované: 23. 4. 2024