VZN PSK č. 98/2023

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 98/2023

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 98/2023 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja

VZN PSK č. 98/2023 bolo schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 13. februára 2023 na svojom  4. zasadnutí Uznesením ZPSK č.34/2023.

Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja v znení VZN PSK č. 85/2020, VZN PSK č. 92/2021, VZN PSK č. 95/2022.

Úplné znenia (aktualizácie) VZN PSK č. 98/2023

Publikované: 16. 5. 2023

Aktualizované: 16. 5. 2024