Výzva predsedu PSK 2022

Výzva predsedu Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2022

V súlade s Čl. VII. Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 78/2019   o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v znení VZN PSK č. 92/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK (ďalej len „VZN č. 78/2019 v platnom znení“) a na základe Uznesenia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 857/2021 zo dňa 6.12.2021, Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“)

vyhlasuje Výzvu Predsedu Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK pre rok 2022 na financovanie projektov realizovaných na podporu verejného života v regióne v súlade s vymedzeným účelom v rámci nasledovných programov:

Podmienky výzvy

 Vyhlasovateľ výzvyPrešovský samosprávny kraj
 Celková suma alokácie spolu500 000,00 eur
 Termín realizácie podporenej činnosti01.01.2022 – 31.10.2022
 Termín na predloženie žiadosti10.01.2022 – 28.02.2022
 Minimálna výška dotácie na jednu žiadosť1 000,00 eur
 Maximálna výška dotácie na jednu žiadosť10 000,00 eur
 Spolufinancovanie podporenej činnosti20 % zo schválenej dotácie
 Spôsob financovaniasystém refundácie
 Termín schválenia dotácieaugust 2022

Úplné znenie výzvy – Podrobné informácie o výzve

Vyhlásenie výzvy predsedu PSK 2022  (PDF, 369 kB) 

Termín predkladania žiadostí

Termín na predkladanie žiadosti je v období  10.01.2022 –  28. 02. 2022.

Poskytovanie informácií o tejto výzve

Kontaktné osoby

Načítavanie obsahu…
Načítavanie obsahu…
Načítavanie obsahu…

Časové rozpätie pre poskytovanie informácií

v pracovných dňoch od 13:00 hod. – 15:00 hod.

Podklady na stiahnutie

Predkladanie a doručovanie žiadostí o dotáciu

Žiadosť o poskytnutie dotácie sa podáva prostredníctvom

Pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty na obálke, najneskôr však 28.02.2022.

Na obálku je potrebné uviesť:

Publikované: 26. 5. 2023

Aktualizované: 22. 5. 2024