Výzva Zastupiteľstva PSK na rok 2016

Výzva Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie

V súlade s § 3 Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č.15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č.15/2008“) zverejňuje Prešovský samosprávny kraj (ďalej len PSK) výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK pre rok 2016 na financovanie projektov realizovaných v rámci nasledovných programov:

Program 1 „Šport“

Cieľ programu:

Rozšíriť a skvalitniť športovú činnosť zlepšením technického stavu a vybavenia športových ihrísk. Podporovať usporadúvanie športových podujatí typu šport pre všetkých na území Prešovského kraja.

Cieľové skupiny programu:

Deti, mládež a dospelí obyvatelia miest a obcí na území Prešovského kraja, ako aj návštevníci Prešovského kraja.

Podprogramy:

Oprávnení žiadatelia (príjemcovia) dotácie:

Obce a mestá nachádzajúce sa na území PSK, právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia so sídlom alebo trvalým pobytom na území PSK, ktorých PSK nie je zakladateľom ako je vymedzené v § 2 VZN 15/2008.

Program 2 „Kultúra“

Cieľ programu:

Príprava dokumentácie a realizácia projektov na obnovu, rekonštrukciu a modernizáciu kultúrnych pamiatok, pamätihodností, kultúrnych domov a priestranstiev na konanie kultúrnych podujatí, ktorých vlastníkom je obec alebo mesto, alebo ktoré sú v správe obce alebo mesta, podpora prezentácie a využitia kultúrnych pamiatok v súlade s ich pamiatkovými hodnotami.

Podpora festivalov a prehliadok umenia všetkých druhov vrátane gastronómie, tvorivých dielní a výstav, sympózií a seminárov, uchovávanie a osvojenie tradičných zručnosti vrátane podpory edičnej činnosti (vydávanie publikácií, CD nosičov a podobne).

Cieľové skupiny programu:

Deti, mládež a dospelí obyvatelia miest a obcí na území Prešovského kraja ako aj návštevníci Prešovského kraja.

Podprogramy:

Oprávnení žiadatelia (príjemcovia) dotácie:

Obce a mestá nachádzajúce sa na území PSK, právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia so sídlom alebo trvalým pobytom na území PSK, ktorých PSK nie je zakladateľom ako je vymedzené v § 2 VZN 15/2008.

Program 3 „Sociálne služby“

Cieľ programu:

Zvyšovanie kvality poskytovania sociálnych služieb u poskytovateľov zapísaných v registri poskytovateľov sociálnych služieb PSK.

Cieľové skupiny programu:

Prijímatelia sociálnej služby.

Podprogramy:

Oprávnení žiadatelia (príjemcovia) dotácie:

Obce a mestá na území PSK, právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia so sídlom alebo trvalým pobytom na území PSK, ktorých PSK nie je zakladateľom a zriaďovateľom vymedzené v § 2 VZN č. 15/2008 a ktorí sú zapísaní v registri poskytovateľov Prešovského samosprávneho kraja.

Dátum vyhlásenia výzvy

Dátum vyhlásenia výzvy: 24. 02. 2016

Dátum uzávierky výzvy

Dátum uzávierky výzvy: 30. 04. 2016 

Poskytovanie informácií o tejto výzve

Kontaktná osoba pre Program 1 „Šport“:

Kontaktné osoby pre Program 2 „Kultúra“:

Kontaktná osoba pre Program 3 „ Sociálne služby“:

I. Charakteristika výzvy a programov

  1. Vyhlasovateľ výzvy: Prešovský samosprávny kraj.
  2. Finančné zabezpečenie: Dotácia z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2016.
  3. Celková suma (alokácia) určená pre túto výzvu: 270 000,- EUR
  4. Výška dotácie:
    • minimálna výška dotácie na jednu žiadosť (pre jedného žiadateľa): 1 000,- EUR
    • maximálna výška dotácie na jednu žiadosť (pre jedného žiadateľa): 5 000,- EUR
  5. Každý žiadateľ môže podať len jednu žiadosť v rámci tejto výzvy, t. j. žiadosť môže byť podaná iba pre jeden program.

II. Podmienky financovania projektov realizovaných v rámci programov

1. Podmienky použitia dotácie:

2. Oprávnené výdavky:

3. Termín realizácie projektu:

4. Výška dotácie na projekt:

5. Podmienky a termíny financovania projektov:

III. Postup pri posudzovaní projektov, schvaľovaní žiadostí o dotáciu a poukazovaní dotácií

1. Spôsob podávania projektov a posudzovanie žiadostí:

2. Doručovanie žiadosti o dotáciu:

Žiadosti o dotáciu (žiadosť pozostáva z: Prílohy 1 – Žiadosť o poskytnutie dotácie, Prílohy 2 Rozpočet projektu a povinných príloh) sa doručujú v termíne uvedenom v tejto výzve v jednom originálnom vyhotovení.

Adresa na zaslanie žiadosti o poskytnutie dotácie:
Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Na obálku uviesť: „VZN č. 15/2008 – výzva 2016“ a označiť program projektu: 
Program 1 „ŠPORT“
Program 2 „KULTÚRA“
Program 3 „SOCIÁLNE SLUŽBY“

3. Uzatvorenie zmluvy:

So žiadateľmi, ktorým bude schválená dotácia, Úrad PSK uzatvorí zmluvu o poskytnutí tejto dotácie. Zmluvu o poskytnutí dotácie vypracováva a zverejňuje príslušný odbor zodpovedný za jednotlivý program v rámci výzvy. Zmluva sa v jednom vyhotovení predkladá odboru financií Úradu PSK.

4. Vyúčtovanie dotácií:

Podklady na stiahnutie:

Oznámenie

Uznesením č. 348/2016 z 18. zasadnutia Zastupiteľstva PSK zo dňa 7. júna 2016 bola schválená úprava rozpočtu č. 3/PSK/2016, ktorou bola navýšená  suma určená na účelovú dotáciu v zmysle VZN PSK č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení o 182 222 € na celkovú výšku 482 222 €.  

Uvedenou úpravou bola navýšená suma určená na poskytnutie dotácií v rámci výzvy Zastupiteľstva PSK pre rok 2016 na  čiastku 434 000 €  a  suma určená na poskytnutie dotácií v rámci výzvy predsedu PSK pre rok 2016 na čiastku 48 222 €.

Vyhodnotenie výzvy

Vyhodnotenie výzvy podľa programov:

Publikované: 21. 3. 2023

Aktualizované: 14. 5. 2024