Výzva Zastupiteľstva PSK na rok 2014

Výzva Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie

V súlade s § 3 Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č.15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č.15/2008“) zverejňuje Prešovský samosprávny kraj (ďalej len PSK) výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK pre rok 2014 na financovanie projektov realizovaných v rámci programov:

Program 1 „Šport“

Program 2 „Kultúra“

Dátum vyhlásenia výzvy: 23. 04. 2014

Dátum uzávierky výzvy: 13. 05. 2014

Poskytovanie informácií o tejto výzve

Poznámka: Pre správne odoslanie elektronickej pošty je potrebné v e-mailovej adrese nahradiť „(at)“ znakom „@“.

Podklady na stiahnutie:

Charakteristika výzvy a programov

Podmienky financovania projektov realizovaných v rámci programov

Oprávnení žiadatelia (príjemcovia) dotácie:

Obce/ mestá nachádzajúce sa v Prešovskom kraji.

Zameranie projektov a použitie dotácie:

Do programov môžu byť zahrnuté projekty zamerané na realizáciu aktivít napĺňajúcich ciele jednotlivých programov. Dotácie poskytnuté v rámci vyššie uvedených programov sú určené výhradne na úhradu oprávnených nákladov súvisiacich s realizáciou projektov.

Oprávnené náklady projektov financované programami:

Za oprávnené náklady súvisiace s realizáciou projektov sa považujú preukázané výdavky žiadateľov:

O všetkých výdavkoch súvisiacich s realizáciou projektov vedú žiadatelia dokladovú evidenciu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

Termíny realizácie projektov:

Výška dotácie na projekt:

Dotáciu je možné poskytnúť vo finančnom limite od 1 000,- do 5 000,-EUR, max. však do výšky 80 % z celkových nákladov projektu.

Podmienky a termíny financovania projektov:

Postup pri posudzovaní projektov, schvaľovaní žiadostí o dotáciu a poukazovaní dotácií

Spôsob podávania projektov a posudzovanie žiadostí:

Doručovanie žiadostí o dotáciu:

Uzatvorenie zmluvy

So žiadateľmi, ktorým bude schválená dotácia, Úrad Prešovského samosprávneho kraja uzatvorí zmluvu o poskytnutí tejto dotácie. Zmluvu o poskytnutí dotácie vypracováva a zverejňuje príslušný odbor zodpovedný za jednotlivý program v rámci výzvy. Zmluva sa v jednom vyhotovení predkladá odboru financií Úradu PSK.

Vyúčtovanie dotácií:

Žiadatelia, ktorým bude schválená dotácia a s ktorými bude uzatvorená zmluva, predložia do 15 dní po ukončení projektu, najneskôr však do 18. 11. 2014 Úradu Prešovského samosprávneho kraja vyúčtovanie dotácie. Príslušné odbory Úradu PSK overia úplnosť vyúčtovania dotácie vrátane požadovaných príloh.

Vyúčtovanie obsahuje:

Po preverení dokladov o skutočne realizovaných výdavkoch rozpočtu projektu a potvrdení o správnosti vyúčtovania bude požiadavka na úhradu dotácie odstúpená príslušným odborom na odbor financií za účelom poukázania dotácie na účet žiadateľa.

V prípade potreby príslušné odbory vyzvú prijímateľov dotácie na doplnenie chýbajúcich dokladov, opravu nesprávnych, resp. doplnenie chýbajúcich údajov vo vyúčtovaní. Na doplnenie vyúčtovania sa stanovuje lehota 5 pracovných dní od doručenia výzvy prijímateľovi. Pri zasielaní výzvy bude uprednostňovaná elektronická komunikácia na e-mailovú adresu v prípade, že táto bude uvedená v žiadosti o poskytnutie dotácie. Pri nedodržaní tejto lehoty zo strany prijímateľa dotácie nebude dotácia zo strany poskytovateľa poukázaná.

Publikované: 7. 3. 2023

Aktualizované: 14. 5. 2024