Výzva č. 2 Zastupiteľstva PSK na rok 2016

Výzva č. 2 Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie

V súlade s § 5Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č.15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 15/2008“) zverejňuje Prešovský samosprávny kraj (ďalej len PSK) Výzvu č. 2 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK pre rok 2016 na financovanie projektov realizovaných v rámci nasledovných programu:

Program „Šport“

Reprezentácia PSK účasťou na oficiálnych športových podujatiach európskeho a svetového charakteru

Dátum vyhlásenia výzvy

Dátum vyhlásenia výzvy: 18. 10. 2016

Dátum uzávierky výzvy

Dátum uzávierky výzvy: 31. 10. 2016 

Poskytovanie informácií o tejto výzve

Kontaktná osoba:

Ing. Lýdia Abu Zaid,  e-mail: lydia.abuzaid(at)vucpo.sk, tel. č.: 051/ 70 81 222, miestnosť: 318 III. posch. (Pre správne odoslanie mailu je potrené nahradiť „(at)“ zavináčom „@“.)

I. Charakteristika výzvy a programu

 1. Vyhlasovateľ výzvy: Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
 2. Oprávnený žiadateľ: športové kluby so sídlom na území Prešovského kraja
 3. Platnosť výzvy: rok 2016
 4. Finančné zabezpečenie: Dotácia z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2016.
 5. Celková suma (alokácia) určená pre túto výzvu: 30 000,- EUR
 6. Výška dotácie: max. do 80 % oprávnených výdavkov, najviac 15 000 €
 7. Termín predloženia žiadostí: do 31.10.2016 vrátane
 8. Doručovanie žiadostí o dotáciu: Žiadosti o dotáciu sa doručujú v termíne uvedenom v tejto výzve osobne do podateľne Úradu PSK alebo poštou (za deň doručenia žiadosti sa považuje dátum na poštovej pečiatke). Žiadosti o dotáciu zasielať na adresu:
  • Úrad Prešovského samosprávneho kraja
   Odbor financií
   Námestie mieru 2
   080 01 Prešov
  • Na obálku uviesť text: „VZN č. 15/2008 – výzva 2016“

II. Podmienky financovania projektov realizovaných v rámci programu

 1. Oprávnení žiadatelia (príjemcovia) o poskytnutie dotácie sú športové kluby so sídlom na území Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa zúčastňujú športových podujatí európskeho a svetového charakteru.
 2. Termín realizácie projektov je od 1.1.2016 do 15.12.2016.
 3. Žiadateľ doručí Úradu PSK (ďalej len „Ú PSK“) kompletne vyplnenú žiadosť na predpísanom tlačive (príloha č. 1) s rozpočtom projektu (príloha č. 2) a predpísaným prílohami v lehote do 31.10.2016 vrátane na podateľňu Ú PSK alebo odošle poštou s opatrením pečiatky prevzatia na pošte v uvedenom termíne, najneskôr do 31.10.2016 vrátane.
 4. Formálnu kontrolu a stanovisko, či žiadosť spĺňa podmienky VZN č. 15/2008 a zverejnenej výzvy Zastupiteľstva PSK (ďalej len „Z PSK“) zabezpečuje odbor financií Ú PSK. V prípade nezrovnalostí bude žiadateľ vyzvaný k doplneniu žiadosti o chýbajúce doklady, opravu nesprávnych, resp. doplnenie chýbajúcich údajov v žiadosti. Na doplnenie žiadostí je stanovená lehota 10 dní od doručenia písomnej výzvy žiadateľovi. Pri zasielaní výzvy bude uprednostňovaná elektronická komunikácia na e-mailovú adresu v prípade, že táto bude uvedená v žiadosti. Pri nedodržaní tejto stanovenej lehoty zo strany žiadateľa nebude žiadosť ďalej posudzovaná a bude zamietnutá v súlade s ustanovením § 6 ods. (2) VZN PSK č.15/2008.
 5. Žiadateľ podaním žiadosti o dotáciu zároveň prejavuje súhlas so zverejnením údajov o organizácii, názve projektu a výške poskytnutej dotácie a súhlasí so spracovaním prípadných osobných údajov.
 6. Odbor financií predloží materiál vrátane stanoviska na prerokovanie komisii finančnej zriadenej pri Z PSK a následne Z PSK. Po schválení dotácií Zastupiteľstvom PSK, zoznam úspešných žiadateľov bude zverejnený na webovom sídle PSK www.po-kraj.sk v lehote do 10 dní od podpisu uznesenia Z PSK. Žiadateľ, ktorému bude pridelená dotácia o tejto skutočnosti bude vyrozumený a zároveň bude vyzvaný na podpis zmluvy o poskytnutí dotácie.
 7. Dotácie poskytnuté na podporu projektov realizovaných v roku 2016 sú určené výhradne na úhradu oprávnených nákladov súvisiacich s realizáciou projektov. O všetkých výdavkoch súvisiacich s realizáciou projektov vedú žiadatelia dokladovú evidenciu podľa záväzných právnych predpisov.
 8. Príjemca je povinný poskytnutú dotáciu vyúčtovať Ú PSK v termíne do 10 dní od ukončenia akcie, najneskôr však do 20.12.2016. Vyúčtovanie musí byť doložené fotokópiou účtovných dokladov a bankových výpisov potvrdzujúcich vznik a úhradu oprávnených výdavkov za celý rozpočet projektu. Prílohou tejto žiadosti musí byť i správa o vyhodnotení realizácie projektu. Dotácia bude poukázaná na účet žiadateľa bezodkladne po preverení účtovných dokladov.
 9. Na poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK nie je právny nárok.

III. Povinné prílohy k žiadosti na poskytnutie dotácie

Podklady na stiahnutie:

Publikované: 22. 3. 2023

Aktualizované: 24. 5. 2024