Výzva predsedu PSK 2019

Výzva predsedu Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2019

V súlade s Čl. VII. Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 57/2017 v znení VZN PSK č. 65/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 57/2017 v platnom znení“) zverejňuje Predseda Prešovského samosprávneho kraja Výzvu predsedu Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK pre rok 2019 na financovanie projektov realizovaných v rámci nasledovných programov:

Úplné znenie výzvy

Vyhodnotenie výzvy

(uzávierka podávania žiadostí 31. 08. 2019)

Program 1 „ŠPORT“ 

Cieľ programu

Rozšíriť a skvalitniť športovú činnosť zlepšením technického stavu a vybavenia športových ihrísk. Podporovať reprezentáciu PSK účasťou na oficiálnych športových podujatiach európskeho a svetového charakteru a usporadúvanie športových podujatí typu šport pre všetkých na území Prešovského kraja.

Cieľové skupiny programu

Široká verejnosť

Podprogramy

Program 2 „KULTÚRA“

Cieľ programu

Príprava dokumentácie a realizácia projektov na obnovu, rekonštrukciu a modernizáciu kultúrnych pamiatok, pamätihodností, sakrálnych objektov, kultúrnych domov/objektov a priestranstiev na konanie kultúrnych podujatí, ktorých vlastníkom je obec alebo mesto, alebo ktoré sú v správe obce alebo mesta, podpora komunitných centier, podpora prezentácie a využitia kultúrnych pamiatok v súlade s ich pamiatkovými hodnotami.

Podpora festivalov a prehliadok umenia všetkých druhov vrátane tradičnej kuchyne viažucej sa k regiónu, tvorivých dielní a výstav, sympózií a seminárov, uchovávanie a osvojenie tradičných zručností vrátane podpory edičnej činnosti (vydávanie publikácií, CD nosičov a podobne).

Cieľové skupiny programu

Široká verejnosť

Podprogramy

Program 3 „SOCIÁLNE SLUŽBY“

Cieľ programu

Kvalitné poskytovanie sociálnych služieb na území PSK neverejnými poskytovateľmi.

Cieľové skupiny programu

Prijímatelia sociálnych služieb

Podprogramy

Oprávnení žiadatelia (príjemcovia) dotácie

Program 1 a Program 2 – „Šport“ a „Kultúra“

Oprávnení žadatelia dotácie pre Program 1 a Program 2 sú:

Program 3 – „Sociálna služby“

Oprávnení žiadatelia (príjemcovia) dotácie pre danú výzvu  sú

Dátum uzávierky výzvy

Termín na predloženie žiadosti: priebežne, najneskôr do 31. 8. 2019 

Poskytovanie informácií o tejto výzve

Kontaktná osoba:

Podmienky výzvy

Podrobné podmienky výzvy sú zverejnené v úplnom znení výzvy pre dané programy.

Podklady na stiahnutie

Spoločné prílohy

Predkladanie a doručovanie žiadostí o dotáciu

  1. Žiadosť o poskytnutie dotácie sa podáva písomne v termíne uvedenom v časti III. výzvy. 
    Žiadosť pozostáva z uvedených príloh:a) Príloha č. 1 – Žiadosť o poskytnutie dotácieb) Príloha č. 2 – Rozpočet projektuc) Príloha č. 3 (predkladá žiadateľ len v prípade, ak mu bude schválená dotácia)
  2. Žiadosť o poskytnutie dotácie je možné podať aj elektronicky podľa zákona o e-Governmente, a to použitím elektronických služieb PSK:
  1. Žiadosť o poskytnutie dotácie musí byť kompletne vyplnená a podpísaná štatutárnym zástupcom alebo štatutárnymi zástupcami oprávneného žiadateľa (ak je povinnosť podpisovať viacerými štatutárnymi zástupcami).
  2. Žiadosť o poskytnutie dotácie (Príloha č. 1 a Príloha č. 2) doručí žiadateľ v jednom vyhotovení:
  1. Pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty na obálke, najneskôr do 31. 8. 2019.
  2. Na obálku je potrebné uviesť: „VÝZVA PREDSEDU PSK“ 

Publikované: 11. 5. 2023

Aktualizované: 24. 5. 2024