Výzva Zastupiteľstva PSK na rok 2015

Výzva Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie

V súlade s § 5 ods. 2 Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č.15/2008  o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 15/2008“) Prešovský samosprávny kraj zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK pre rok 2015 na financovanie projektov realizovaných v rámci programu:

Program „Šport“

Charakteristika výzvy

 1. Vyhlasovateľ: Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
 2. Oprávnený žiadateľ: športové kluby so sídlom na území Prešovského kraja
 3. Platnosť výzvy: rok 2015
 4. Finančné zabezpečenie: dotácia z rozpočtu PSK
 5. Celková suma pre túto výzvu: 15 000,00 eur
 6. Výška dotácie: max. do 80 % oprávnených výdavkov
 7. Termín predloženia žiadostí: do 25. 9. 2015 vrátane
 8. Doručovanie žiadostí o dotáciu:
  Žiadosti o dotáciu sa doručujú v termíne uvedenom v tejto výzve osobne do podateľne Úradu PSK alebo poštou (za deň doručenia žiadosti sa považuje dátum na poštovej pečiatke). Žiadosti o dotáciu zasielajte na adresu:

Podmienky poskytovania dotácií

 1. Oprávnení žiadatelia (príjemcovia) o poskytnutie dotácie sú športové kluby nachádzajúce sa v Prešovskom kraji, ktoré sa zúčastňujú európskych súťaží majstrov v loptových hrách.
 2. Termín realizácie projektov je od 1.1.2015 do 10.12.2015.
 3. Žiadateľ doručí Úradu PSK (ďalej len „Ú PSK“) kompletne vyplnenú žiadosť na predpísanom tlačive (príloha č. 1) s rozpočtom projektu (príloha č. 2) a predpísaným prílohami v lehote do 25.9.2015 vrátane na podateľňu Ú PSK alebo odošle poštou s opatrením pečiatky prevzatia na pošte v uvedenom termíne, najneskôr do 25.9.2015 vrátane.
 4. Formálnu kontrolu a stanovisko, či žiadosť spĺňa podmienky VZN č. 15/2008 a zverejnenej výzvy Zastupiteľstva PSK (ďalej len „Z PSK“) zabezpečuje odbor financií Ú PSK. V prípade nezrovnalostí bude žiadateľ vyzvaný k doplneniu žiadosti o chýbajúce doklady, opravu nesprávnych, resp. doplnenie chýbajúcich údajov v žiadosti. Na doplnenie žiadostí je stanovená lehota 10 dní od doručenia písomnej výzvy žiadateľovi. Pri zasielaní výzvy bude uprednostňovaná elektronická komunikácia na e-mailovú adresu v prípade, že táto bude uvedená v žiadosti. Pri nedodržaní tejto stanovenej lehoty zo strany žiadateľa nebude žiadosť ďalej posudzovaná a bude zamietnutá v súlade s ustanovením § 6 ods. (2) VZN PSK č. 15/2008.
 5. Žiadateľ podaním žiadosti o dotáciu zároveň prejavuje súhlas so zverejnením údajov o organizácii, názve projektu a výške poskytnutej dotácie a súhlasí so spracovaním prípadných osobných údajov.
 6. Odbor financií predloží materiál vrátane stanoviska na prerokovanie komisii finančnej zriadenej pri Z PSK a následne Z PSK. Po schválení dotácií Zastupiteľstvom PSK, zoznam úspešných žiadateľov bude zverejnený na webovom sídle PSK www.po-kraj.sk v lehote do 10 dní od podpisu uznesenia Z PSK. Žiadateľ, ktorému bude pridelená dotácia o tejto skutočnosti bude vyrozumený a zároveň bude vyzvaný na podpis zmluvy o poskytnutí dotácie.
 7. Dotácie poskytnuté na podporu projektov realizovaných v roku 2015 sú určené výhradne na úhradu oprávnených nákladov súvisiacich s realizáciou projektov. Za oprávnené sa považujú preukázané výdavky žiadateľov na vykrytie cestovných nákladov na leteckú dopravu. O všetkých výdavkoch súvisiacich s realizáciou projektov vedú žiadatelia dokladovú evidenciu podľa záväzných právnych predpisov.
 8. Príjemca je povinný poskytnutú dotáciu vyúčtovať Ú PSK v termíne do 10 dní od ukončenia akcie, najneskôr však do 20.12.2015. Vyúčtovanie musí byť doložené fotokópiou účtovných dokladov a bankových výpisov potvrdzujúcich vznik a úhradu oprávnených výdavkov za celý rozpočet projektu. Prílohou tejto žiadosti musí byť i správa o vyhodnotení realizácie projektu. Dotácia bude poukázaná na účet žiadateľa bezodkladne po preverení účtovných dokladov.
 9. Na poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK nie je právny nárok.

Povinné prílohy k žiadosti na poskytnutie dotácie

Dátum vyhlásenia výzvy: 28. 08. 2015

Dátum uzávierky výzvy: 25. 09. 2015

Poskytovanie informácií o tejto výzve:

Poznámka: Pre správne odoslanie elektronickej pošty je potrebné v e-mailovej adrese nahradiť „(at)“ znakom „@“.

Podklady na stiahnutie:

Vyhodnotenie výzvy

Publikované: 20. 3. 2023

Aktualizované: 24. 5. 2024